Choose language

Darbuotojų darbo funkcijos

Darbuotojų atliekamos darbo funkcijos ir jų specialieji reikalavimai

 

Eil Nr.

Pareigybė

Atliekamos funkcijos

Specialieji reikalavimai

1.

Šeimos gydytojas

Diagnozuoti ir teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą šeimos gydytojo medicinos normos ribose.

Šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti licencija.

2.

Vidaus ligų gydytojas

Diagnozuoti ir teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą vidaus ligų gydytojo medicinos normos ribose.

Vidaus ligų gydytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti licencija.

3.

Vaikų ligų gydytojas

Diagnozuoti ir teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą vaikų ligų gydytojo medicinos normos ribose.

Vaikų ligų gydytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti licencija.

4.

Gydytojas psichiatras

Diagnozuoti ir teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą gydytojo psichiatro medicinos normos ribose.

Medicinos praktikos licencija, gydytojo psichiatro specializacija

5.

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Diagnozuoti ir teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro medicinos normos ribose.

Medicinos praktikos licencija, gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro specializacija

6.

Bendrosios praktikos slaugytojas

Teikti kvalifikuotas ir kokybiškas slaugos paslaugas ir būtinąją medicinos pagalbą, bendrauti bei bendradarbiauti su pacientais, jų šeimos nariais, sveikatos priežiūros ir kitais specialistais.

Bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti licencija.

7.

Psichikos sveikatos slaugytojas

Teikti kvalifikuotas ir kokybiškas slaugos paslaugas dirbant Psichikos sveikatos centre ar Psichikos dienos stacionare, bendrauti bei bendradarbiauti su pacientais, jų šeimos nariais, sveikatos priežiūros ir kitais specialistais.

Psichikos sveikatos slaugytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija.

8.

Slaugos administratorius

Koordinuoti Specializuotų paslaugų arba Šeimos sveikatos priežiūros skyrių slaugos personalo veiklą:

• Planuoti ir rūpintis skyriaus darbo priemonėmis

• Vykdyti medicininio inventoriaus apskaitą

• Vykdyti darbo laiko apskaitą, sudaryti darbo grafikus

• Mokyti naujus darbuotojus

• Rūpintis pavaldaus personalo kvalifikacijos tobulinimu

        • Teikti įvairias ataskaitas

        • Atlikti kitus panašius darbus

Bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti licencija.

Geras slaugos proceso, procedūrų, slaugos planavimo ir vykdymo išmanymas

 

9.

Medicinos psichologas

Psichologinės pagalbos teikimas pacientams ir jų šeimos nariams

Psichologinis konsultavimas

Psichologinė diagnostika

Darbas komandoje su Psichikos sveikatos skyriasu ar Psichikos dienos stacionaro gydytojais bei slaugytojais

Reikiamos dokumentacijos tvarkymas

Įgytas psichologijos mokslų magistro arba jam prilygstantis kvalifikacinis laipsnis

10.

Gydytojas chirurgas

Diagnozuoti ir teikti kvalifikuotą specializuotą medicinos pagalbą, spręsti chirurginių ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos,.

Gydytojo chirurgo profesinė kvalifikacija ir galiojanti licencija.

11.

Gydytojas akušeris ginekologas

Diagnozuoti ir teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą, spręsti akušerinių ir ginekologinių ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos klausimus.

Galiojanti gydytojo akušerio ginekologo licencija

12.

Gydytojo odontologo padėjėjas

Savo kompetencijos ribose padėti gydytojui odontologui atlikti darbą. Laiku ir tinkamai paruošti kabinetą darbui, vadovaujantis galiojančiomis higienos normomis prižiūrėti gydytojo odontologo darbo vietą. Tinkamai naudoti ir prižiūrėti odontologinius įrenginius, medicinos prietaisus, dirbti su garo sterilizatoriais.

Galiojanti gydytojo odontologo padėjėjo licencija

13.

Masažuotojas

Gydomųjų masažų atlikimas, masažo paslaugų saugumo ir kokybės užtikrinimas, masažuotojo veiksmų plano sudarymas, atsižvelgiant į pacientų būklės ypatumus, dokumentacijos pildymas

Baigta masažuotojo specializacijos arba kvalifikacijos programa ir įgyta masažuotojo profesinė kvalifikacija, masažuotojo spaudo numeris.

14.

Medicinos registratorius

Registruoti pacientus pas gydytojus telefonu ir gyvai, teikti jiems tikslią ir savalaikę informaciją, tvarkyti su registratūros darbu susijusią dokumentaciją, išduoti pas gydytojus atvykusioms asmenims ambulatorines korteles ir pan.

Kompiuterinis raštingumas Komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje

 

15.

Koordinatorius

Koordinatoriaus funkcijos:

• Informacijos pacientams apie visas nemokamas paslaugas, susijusias su prevencinėmis programomis, teikimas

• Pacientų registravimas į prevencines programas

• Prevencinių ir profilaktinių programų įgyvendinimo koordinavimas

• Konsultavimas sveikatos draudimo klausimais

• Asmens sveikatos priežiūros dalies, apimančios sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę, psichinė ir socialinė priežiūrą, kuravimas

• Dokumentacijos tvarkymas, statistikos ir kitų privalomosios atskaitomybės duomenų teikimas

 

Kompiuterinis raštingumas Komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje

 

16.

Socialinis darbuotojas

Paciento socialinės situacijos vertinimas

Pacientų bei jų artimųjų konsultavimas, informacijos teikimas

Darbas su pacientų grupėmis

Tarpininkavimas pacientams organizuojant specializuotą pagalbą

Socialinės, terapinės ir reabilitacinės pagalbos pacientams teikimas tiesiogiai ir dirbant drauge su paciento aplinkos žmonėmis (šeimos nariais, kaimynais, bendradarbiais ir kt.)

Metodinės, švietėjiškos medžiagos teikimas

Privalomos medicininės dokumentacijos pildymas

Aukštasis socialinio darbo išsilavinimas

Bendrųjų visuomenės sveikatos, socialinės medicinos ir sveikatos priežiūros organizavimo principų išmanymas

Puikūs bendravimo įgūdžiai

Kompiuterinis raštingumas

 

17.

Ūkio skyriaus vedėjas

Sklandus Ūkio skyriaus veiklos organizavimas ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas

Dalyvavimas įstaigos veiklos strategijos formavime

Dalyvavimas projektų rengime ir įgyvendinime

Savalaikis pastatų, patalpų ir teritorijos priežiūros užtikrinimas

Pastatų remonto organizavimas

Liftų, apšvietimo, apšildymo, šaldytuvų, signalizacijos, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų funkcionavimo užtikrinimas

Įstaigos transporto ūkio veiklos organizavimas

Įstaigos vykstančių renginių ūkinio aptarnavimo užtikrinimas

Dalyvavimas rengiant technines sąlygas bei reikalavimus tiekėjams viešųjų pirkimų procese

Ūkio prekių ir paslaugų poreikio planavimas bei sudarytų sutarčių vykdymo kontrolė

Kiti su įmonės ūkiu susiję darbai

Aukštasis išsilavinimas

IT raštingumas

Puikūs komunikaciniai įgūdžiai

Orientacija į kokybę

18.

Vairuotojas

Darbuotojų, pacientų ir nedidelių krovinių pervežimas

Galiojantis B kategorijos vairuotojo pažymėjimas

19.

Elektrikas

Įstaigoje eksploatuojamų elektros įrenginių priežiūra Smulkus elektros įrenginių ir sistemų remontas

Elektros apskaitos prietaisų parodymų kontrolė smulkus vidaus telefono linijų remontas Kiti panašus darbai

Elektronikos darbų, kintamos srovės elektros variklių, transformatorių, paskirstymo įrengimų, aparatūros ir prietaisų veikimo principų, elektrotechninių medžiagų ir kt. išmanymas;

Elektriko kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas

 

20.

IT specialistas

Kompiuterizuotų darbo vietų ir kitos IT techninės bei programinės įrangos diegimas ir priežiūra Įstaigos informacinių sistemų diegimas ir priežiūra

Naudotojų konsultavimas IT bei įstaigos informacinių sistemų naudojimo klausimais, kompiuterinių tinklų įrengimas, plėtra ir eksploatavimas

Aukštasis išsilavinimas IT srityje

21.

Viešųjų pirkimų specialistas

Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimas, vykdymas ir dokumentacijos rengimas;

Prekių, paslaugų ir darbų vykdymas per VšĮ „CPO LT“ katalogą

Prekių, paslaugų ir darbų vykdymas CVPIS priemonėmis

Viešųjų pirkimų komisijos darbo organizavimas

Tiekėjų pateiktų siūlymų vertinimas

Viešųjų pirkimų apskaitos vykdymas

įstaigos darbuotojų konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais

Puikus viešųjų pirkimų organizavimo principų išmanymas; LR viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;

Raštvedybos taisyklių išmanymas, kompiuterinis raštingumas

 

22.

Pagalbinis darbininkas

Įvairių darbų, susijusių su patalpų remontu ir priežiūra, inventoriaus remontu, priežiūra bei montavimu, atlikimas

Įvairių pagalbinių darbų atlikimas (nešti, pakrauti, iškrauti įvairius krovinius bei medžiagas) Visapusė pagalba Ūkio skyriaus veikloje

Bendrastatybinių darbų išmanymas

Remonto darbų išmanymas

Pareigingumas

23.

Direktoriaus pavaduotojas medicinai

Organizuoti gydymo procesą Įstaigoje.

Užtikrinti įstatymų ir norminių teisės aktų įgyvendinimą.

Užtikrinti savalaikį pacientų ištyrimą ir gydymą įstaigoje.

Bendradarbiauti ir koordinuoti Įstaigos padalinių tarpusavio ryšius bei ryšius su kitomis gydymo įstaigomis.

Užtikrinti gydytojų profilaktinių ir ligų prevencinių programų vykdymą, savalaikį vaikų ir suaugusių skiepijimą.

Inicijuoti naujų diagnostikos tyrimų, gydymo ir profilaktinių metodikų įdiegimą bei įgyvendinimą įstaigoje.

Užtikrinti racionalų diagnostikos ir gydymo priemonių naudojimą.

Analizuoti medicinos personalo etatų panaudojimą, poreikį ir teiki pasiūlymus dėl jų skaičiaus direktoriui.

Analizuoti bei tobulinti darbo organizavimą, spręsti kylančias problemas bei teikti siūlymus gerinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įstaigoje.

Užtikrinti savalaikį pacientų pageidavimų, prašymų ir skundų svarstymą, konkrečių priemonių nustatymą bei jų vykdymą.

Dalyvauti gydymo tarybos, audito veikloje, vidaus audito veikloje, įgyvendinant kokybės vadybos sistemą, civilinės saugos ir ekstremalių situacijų komisijos darbe.

Dalyvauti projektų rengime bei įgyvendinime.

Dalyvauti įstaigos veiklos strategijos formavime.

1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai;

1.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį medicinos srityje;

1.4. turėti biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą

2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-28 11:51