Choose language

Nuotolinių paslaugų teikimo tvarka

PATVIRTINTA
VšĮ Druskininkų PSPC direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-97

 

PAASP NUOTOLINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS teikimo tvarka VŠĮ DRUSKININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 

 

PAASP nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga (toliau − NSP paslauga) – naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (telefonu, el. paštu), kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį,  nustatyta tvarka teikiama šeimos gydytojo komandos nario pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją paslauga pacientui, jam nevykstant į Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centrą, laikantis toliau išdėstytos tvarkos: 

 1. Pacientas (arba teisėtas paciento atstovas) kreipiasi į VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro registratūrą, kur užpildo sutikimą NSP paslaugai gauti (Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir duomenų tvarkymo), kuriame nurodomas veikiantis paciento telefono numeris ir pacientui yra suteikiamas (pateikiamas raštu) identifikavimo kodas – slaptažodis*, kuris bus naudojamas asmeniui identifikuoti pradedant NSP paslaugą. Prašymas – sutikimas saugomas paciento asmens ambulatorinėje kortelėje (forma Nr. 025/a ).
 2. Pacientas registruojasi į nuotolinę  konsultaciją įprastine tvarka (išankstinė registracija  registratūroje telefonu 831352289,831352382 arba IPR internetinė registracija).
 3. Užregistruotu nuotolinės konsultacijos laiku pacientui telefonu skambina  gydytojas arba apylinkės slaugytojas.
 4.  Jeigu užregistruotu laiku pacientui prisiskambinti nepavyksta, gydytojas ar apylinkės slaugytoja perskambina dar kartą.
 5. Šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, gali:

  > tęsti suaugusiam pacientui anksčiau paskirtų vaistų ar MPP skyrimą, išrašydamas receptą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
  > vaikams receptą išrašyti gali ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui;
  > skirti pakartotinius tyrimus;
  > paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.
  > atlikti kitus būtinus veiksmus, kuriuos gali atlikti nuotoliniu būdu pagal teisės aktų reikalavimus;

 6. Šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą gali ne daugiau kaip vieną kartą. Suteikus NSP paslaugą, pacientas sekantį kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į PAASP įstaigą.
 7. Pradėdamas teikti NSP paslaugą, šeimos gydytojo komandos narys pirmiausia išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo.
 8. Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.
 9. Šeimos gydytojo komandos nariui suteikus NSP paslaugą, formoje Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu        Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, (toliau – forma Nr. 025/a), arba elektroninėje formoje E 025, nurodoma NSP paslaugos suteikimo data, laikas, naudotos informacinės ir ryšių technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė ir suteikta paslauga.
 10. Šeimos gydytojo komandos narys gali nuspręsti neteikti paslaugos šiais atvejais:

  > pacientas nėra išreiškęs savo valios gauti NSP paslaugą pasirašydamas „Paciento sutikimo dėl sveikatos paslaugų teikimo ir duomenų tvarkymo“;
  > prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis arba prašoma paskirti kompensuojamų vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo;
  > pacientui jau buvo suteikta NSP paslauga dėl tos pačios priežasties (pakartotinių tyrimų ir/ar kompensuojamų vaistų, ir/ar MPP skyrimo tęsimo). NSP paslauga negali būti teikiama 2 kartus iš eilės;
  > pacientas ilgiau nei 7 mėnesius nesilankė pas šeimos gydytoją;
  > šeimos gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;
  > šeimos gydytojo komandos narys negali įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;
  > pacientas nenurodė telefono numerio, kuriuo pageidauja gauti NSP paslaugą.

 11.  Šeimos gydytojo komandos nariui nusprendus NSP paslaugos neteikti, pacientas turi būti registruojamas į konsultaciją įprastine tvarka artimiausiu registracijos laiku. Apie atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastį įrašoma formoje Nr. 025/a arba formoje E 025.
 12. Nuotolinės konsultacijos metu gydytojui ar slaugytojui  nusprendus, kad pacientui būtina atvykti į ASPĮ, NSP pacientui suteikęs specialistas turi paskirti pacientui vizito laiką, kad būtų galima užtikrinti pacientų srautų valdymo  reikalavimus. 

*Slaptažodis yra asmeniui sugeneruotas 5 simbolių kodas, naudojamas Formos 025/a žymėjimui įstaigos registratūroje.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-12 15:08